Podmínky používání webových stránek Dafík.cz

 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Smluvní strany rozumí pod níže uvedenými pojmy následující:

1. Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky.

2. Dafík.cz – subjekt zapsaný v živnostenském rejstříku, IČ: 02901731, se sídlem Francouzská 907/17, Brno, 602 00, který provozuje Webové stránky a poskytuje Služby Dafík.cz.

3. Dafík – bezúhonná fyzická osoba, která hodlá využít Služeb Dafík.cz prostřednictvím Webových stránek, založit profil Dafíka a prostřednictvím Webových stránek Dafík.cz nabízet své služby Majitelům psů.

4. Uživatel – uživatel Webových stránek, kterým je Dafík, Majitel psa případně jiná fyzická osoba.

5. Smluvní strany – Dafík.cz a Dafík.

6. Smlouva – smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Dafík.cz a Dafíkem.

7. Služby Dafík.cz – služby, které Dafíkovi poskytuje Dafík.cz.

8. Služby Dafíka – služby, které hodlá Dafík poskytovat Majitelům psa a nabízet je prostřednictvím Webových stránek.

9. Majitel psa – fyzická osoba, která má zájem využít Služeb Dafíka, který si založil profil na Webových stránkách Dafík.cz.

10. Nabídka – se rozumí nabídka Služeb Dafíka.

11. Registrace Dafíka – proces registrování a vytvoření profilu Dafíka na Webových stránkách prostřednictvím registračního formuláře.

12. Profil Dafíka – souhrn informací o Dafíkovi registrovaném na Webových stránkách Dafík.cz.

13. Objednávka – objednávka Služeb Dafíka učiněná Majitelem psa prostřednictvím objednávkového formuláře Webových stránek.

14. Registrační poplatek – cena Služeb Dafík.cz včetně nákladů na jejich poskytování a případných daní a poplatků.

15. Odměna – cena Služeb Dafíka včetně nákladů na jejich poskytování a případných daní a poplatků.

16. Webové stránky – webové stránky Dafík.cz provozované na internetové adrese: http://www.dafik.cz

17. Bankovní účet Dafík.cz – účet č. 1192825019/3030, vedený u Air Bank a.s.

18. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

19. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

20. Zákon o ochraně osobních údajů – zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky používání Webových stránek Dafík.cz, uzavírání Smlouvy mezi Dafík.cz a Dafíkem prostřednictvím Webových stránek Dafík.cz jakož i vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé ze Smlouvy. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2. Na veškeré vztahy vzniklé ze Smlouvy se použijí pouze tyto Obchodní podmínky a užití jakýchkoli jiných obchodních podmínek je vyloučeno.

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dafík.cz se zavazuje poskytovat Dafíkovi Služby Dafík.cz prostřednictvím svých Webových stránek v mezích a rozsahu jak specifikován níže v těchto Obchodních podmínkách a Dafík se zavazuje platit za to Dafík.cz Registrační poplatek dle těchto Obchodních podmínek.

 

IV. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK DAFÍK.CZ

1. Webové stránky Dafík.cz poskytují pouze Služby Dafík.cz.

2. Dafík.cz neposkytuje žádné Služby Dafíka.

3. Dafík.cz nenese žádnou odpovědnost za Služby Dafíka poskytované Dafíkem Majitelům psů.

4. Dafík.cz nenese jakoukoli odpovědnost za obsah Nabídek zveřejněných Dafíkem na Webových stránkách.

5. Dafík.cz nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou Dafíkem, Majitelem psa či psem samotným během poskytování Služeb Dafíka.

6. Dafík.cz nenese žádnou odpovědnost za nevyzvednutí psa Majitelem psa u Dafíka.

7. Odměna za Služby Dafíka je stanovena výhradně rozhodnutím Dafíka.

8. Dafík.cz upozorňuje, že Služby Dafíka nemusí být vhodné pro všechny psy, zejména pak pro psy nesnášenlivé, agresivní, abnormálně psychicky vázané na své pány či psy obtížně socializovatelné.

9. Dafík.cz upozorňuje, že Služby Dafíka jsou určeny pouze pro psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi.

10. Dafík.cz nikterak neručí za kvalitu Služeb Dafíka poskytovaných těmito Dafíky bez ohledu na skutečnost, že Dafíci mohou obdržet od Majitelů psů pozitivní či negativní hodnocení poskytovaných Služeb Dafíka.

11. Dafík.cz není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu k Dafíkům, nezodpovídá za plnění jejich povinností ve vztahu k Majitelům psů.

12. Dafík.cz nezodpovídá za případnou ztrátu dat z Webových stránek.

 

V. SLUŽBY DAFÍK.CZ

1. Službami Dafík.cz se rozumí:

a. Provozování a administrace Webových stránek;

b. Správa Profilů Dafíků;

c. Zveřejňování Profilů Dafíků na Webových stránkách;

d. Zprostředkování Objednávky Služeb Dafíka ze strany Majitele psa.

 

VI. SLUŽBY DAFÍKA

1. Dafík je povinen vyplnit registrační formulář, umístěný na Webových stránkách, uvést rozsah Služeb Dafíka, které hodlá poskytovat Majitelům psů a určit Odměnu za poskytování těchto Služeb Dafíka.

2. Službami Dafíka se rozumí:

a. Hlídání psa;

b. Venčení psa;

c. Trénink psa;

d. Stříhání;

e. Koupání;

f. Zastřižení drápků;

g. Vyzvednutí psa svěřeného do péče Dafíka v místě určeném Majitelem psa;

h. Předání psa zpět v místě určeném Majitelem psa.

3. Dafík bude vykonávat Služby Dafíka na vlastní zodpovědnost a nebezpečí a s plným vědomím všech rizik, které s poskytováním Služeb Dafíka souvisejí.

4. Služby Dafíka jsou určeny pouze pro psy plně zdravé v dobré fyzické a psychické kondici, kteří netrpí žádnými zdravotními obtížemi.

 

VII. REGISTRACE DAFÍKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Webové stránky Dafík.cz slouží ke správě a uveřejňování Profilů jednotlivých Dafíků, umožnění Nabídky jimi poskytovaných Služeb Dafíka Majitelům psů, a to vše za účelem zprostředkování poskytování služeb Dafíků Majitelům psů.

2. Smlouva je uzavírána výhradně Registrací Dafíka prostřednictvím registračního formuláře umístěného na Webových stránkách. Svou Registrací Dafík přistupuje a souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, což potvrzuje i zaškrtnutím příslušného pole v registračním formuláři. Smlouva je uzavřena okamžikem dokončení Registrace Dafíka.

3. Smlouvu mohou s Dafík.cz uzavřít pouze bezúhonné fyzické osoby plně svéprávné mající veškerá nezbytná povolení a oprávnění pro činnost spočívající v poskytování Služeb Dafíka včetně příslušných živnostenských, podnikatelských či jiných nezbytných oprávnění v případě, že jsou platnými právními předpisy vyžadována. Dafík uzavírá s Dafík.cz Smlouvu jako osoba, která je podnikatelem nebo je za podnikatele považována ve smyslu § 420 a násl. OZ.

4. Při Registraci Dafíka je Dafík povinen v registračním formuláři uvést:

a. Základní informace o své osobě:

i. jméno a příjmení;

ii. datum narození, nebo identifikační číslo osoby (IČO), pokud je zapsán v živnostenském rejstříku;

iii. e-mailovou adresu;

b. Služby Dafíka, které nabízí Majitelům psů a za jakých podmínek, zejména pak uvede Odměnu za Služby Dafíka a časovou dostupnost Služeb Dafíka;

c. Přibližnou polohu, v jejímž okolí bude Služby Dafíka poskytovat;

d. Informace o Dafíkovi týkající se jeho zkušeností, schopností a možností ve vztahu k nabízeným službám Dafíka;

5. Dafík je povinen při své Registraci uvádět pouze pravdivé informace.

6. Dafík uvedením informací souhlasí s jejich zveřejněním na Webových stránkách.

7. Dafík poskytnutím fotografií uděluje Dafík.cz souhlas s jejich dalším použitím, zejména pak s jejich zveřejněním na Webových stránkách případně i použitím pro jiné účely, například zveřejněním na sociálních sítích, jakož i na jiných webových stránkách či v jiných médiích.

 

VIII. ZVEŘEJNĚNÍ PROFILU DAFÍKŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ A FOTOGRAFIÍ

1. Dafíci prostřednictvím Profilu Dafíka zveřejní na Webových stránkách informace uvedené Dafíkem při Registraci Dafíka, zejména pak Nabídku svých Služeb Dafíka, které mohou poskytovat Majitelům psů.

2. Dafík nesmí nabídku služeb, zejména pak výši Odměny měnit poté, co dojde Majitelem psa k Objednávce nabízených Služeb Dafíka a následnému potvrzení této Objednávky Dafíkem.

3. Dafík.cz neodpovídá za obsah zveřejněných Nabídek, ani za obsah dalších informací zveřejněných Dafíky.

4. Dafík nese plnou zodpovědnost za obsah informací sdělených při registraci Dafíka a uvedených v Profilu Dafíka.

5. Dafík je povinen uvádět v Profilu Dafíka pouze takové informace, které jsou pravdivé a nejsou nepřesné, neúplné, zavádějící, matoucí, nebudou porušovat žádná práva jiných osob, nejsou pobuřující, v rozporu s platnými právními předpisy a s dobrými mravy. V případě, že tato povinnost nebude Dafíkem splněna, je Dafík.cz oprávněn ukončit zveřejňování Profilu Dafíka do doby, než bude Dafíkem zjednána náprava. Dafík je povinen upravit obsah svého Profilu Dafíka na základě výzvy Dafík.cz, a to ve lhůtě v takové výzvě stanovené. Pakliže ze strany Dafíka nedojde k nápravě, nebo dojde k opakovaným porušením výše uvedené povinnosti, je Dafík.cz oprávněn Profil tohoto Dafíka trvale odstranit z Webových stránek.

6. Pro účely případného nahlášení „Závadného obsahu“ Webových stránek je možné využít kontaktních údajů v odkazu „Chcete se na něco zeptat?“ nacházejícího se na Webových stránkách.

7. Dafík.cz je oprávněn kontrolovat obsah Profilů Dafíků.

 

IX. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBJEDNÁVKY SLUŽEB DAFÍKŮ, REGISTRAČNÍ POPLATEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Registrační poplatek

a. Za Služby Dafík.cz se Dafík zavazuje Dafík.cz uhradit Registrační poplatek ve výši 99 Kč (devadesátdevětkorunčeských) za jeden měsíc.

b. V Registračním poplatku je rovněž zahrnuta i úhrada za všechny další a související činnosti Dafík.cz dle těchto Obchodních podmínek a rovněž náhrada všech nákladů vzniklých Dafík.cz v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy.

c. Úhrada Registračního poplatku bude provedena bankovním převodem z bankovního účtu Dafíka na bankovní účet Dafík.cz.

d. Registrační poplatek jsou povinni zaplatit pouze Dafíci s označením Ověřený Dafík. Ostatní Dafíci jsou od tohoto poplatku osvobozeni.

2. Realizace Objednávky

a. Dafík.cz prostřednictvím Webových stránek zajišťuje Objednávky Služeb Dafíka ze strany Majitelů psů.

b. O učiněné Objednávce je Dafík informován pomocí e-mailové zprávy.

 

X. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dafík.cz je povinen:

a. Provozovat řádně Webové stránky a zveřejňovat Profily Dafíka v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami;

b. sdělit Dafíkovi nezbytné údaje a informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním svých povinností dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a které s tímto plněním souvisí.

2. Dafík.cz je oprávněn:

a. Nezveřejnit / Zablokovat / zrušit Profil Dafíka v případě porušení povinností stanovených v těchto Obchodních podmínkách;

b. Nezveřejnit / Zablokovat / zrušit Profil Dafíka v případě, že bude bez předchozího souhlasu Dafík.cz obsahovat reklamní sdělení, linky či jiné reklamní odkazy na jiné ekonomické subjekty;

c. Kontrolovat dodržování povinností Dafíka stanovených v těchto Obchodních podmínkách, a to i za využití fiktivní Objednávky Majitele psa.

3. Dafík je povinen:

a. mít veškerá potřebná oprávnění a povolení, vykonávat svou činnost v souladu s platnými právními předpisy a v případě nesplnění této povinnosti za to nese plnou odpovědnost;

b. dodržovat následující minimální standardy ve vztahu k Majitelům psů, kterým poskytuje Služby Dafíka:

i. Dafík bude Majiteli psa po domluvě pravidelně (přinejmenším však 1x za dobu hlídání) elektronickou či jinou vhodnou formou komunikace zasílat fotografie svěřeného psa ve vztahu, ke kterému jsou poskytovány Služby Dafíka a to za účelem vizuální kontroly stavu svěřeného psa;

ii. Dafík si od Majitele psa vyžádá před předáním psa pokyn týkající se požadovaného postupu v případě nenadálých zdravotních problému psa či jiných nenadálých událostí, zejména pak sdělení, zda vyhledat a na náklady Majitele psa využít veterinární péči pro svěřeného psa.

iii. Dafík si od Majitele psa vyžádá kompletní informace o zdravotním stavu psa, případně potvrzení o absolvování předepsaných veterinárních vyšetření, stejně jako informace o charakterových vlastnostech případně neobvyklých zvycích psa, které by mohly vést například ke způsobení škod na majetku, zranění osob atp.

iv. V případě nenadálých zdravotních problému svěřeného psa, úrazu či jiných nenadálých událostí Dafík okamžitě kontaktuje Majitele psa a Dafík.cz a informuje je o nastalé situace.

c. být plně způsobilý k poskytování nabízených Služeb Dafíka:

i. mít veškerá potřebná oprávnění či povolení potřebná pro provozování nabízené činnosti (poskytování nabízených Služeb Dafíka) v souladu s platnými právními předpisy;

ii. disponovat dostatečnými znalostmi a zkušenostmi pro poskytování nabízených Služeb Dafíka, přičemž za splnění této povinnosti nése Dafík plnou odpovědnost;

iii. Vykonávat činnosti v rámci nabízených Služeb Dafíka v souladu s platnými právními předpisy (bude např. řádně sbírat exkrementy svěřeného psa, používat vodítko / náhubek v případech, kdy je to vyžadováno platnými právními předpisy atp.)

d. přijímat Objednávky výhradně přes Webové stránky Dafík.cz;

e. nabízet Služby Dafíka Majitelům psů výhradně přes Webové stránky Dafík.cz;

f. předat Dafík.cz veškeré relevantní informace a podklady potřebné pro plnění jeho povinností;

g. v případě, že o to Dafík.cz požádá, sdělit Dafík.cz bez zbytečného odkladu, zda Objednávku přijal, nebo odmítl, popřípadě zda ji splnil.

h. oznámit Dafík.cz v rozumné době, že předpokládá významné snížení rozsahu činnosti proti tomu, co Dafík.cz mohl rozumně očekávat.

i. vždy jednat v souladu s právy a oprávněnými zájmy Dafík.cz, zdržet se porušování jakýchkoli jeho práv, zejména pak práv duševního vlastnictví.

 

XI. TRVÁNÍ SMLOUVY / ZRUŠENÍ PROFILU DAFÍKA

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou dle výše zaplaceného Registračního poplatku, a to ode dne jejího sjednání Smluvními stranami.

2. Dafík má právo bez udání důvodu zrušit svůj profil na Webových stránkách prostřednictvím žádosti odeslané na e-mailovou adresu info@dafik.cz. Dafík.cz je oprávněn zrušit Profil Dafíka v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Okamžikem zrušení Profilu Dafíka dojde zároveň k ukončení Smlouvy.

3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů, zejména poruší-li druhá Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 OZ.

 

XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Dafík.cz bude Služby Dafík.cz poskytovat osobně, případně prostřednictvím svých zaměstnanců. Svěří-li Dafík.cz poskytování Služeb Dafík.cz třetí osobě, odpovídá, jako by Služby Dafík.cz poskytoval sám.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Dafík.cz za vady Služeb Dafík.cz se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 

XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Dafík.cz je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Dafíka na základě Zákona o ochraně osobních údajů.

2. Dafík učiněním své Registrace Dafíka uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, rodné číslo, IČO, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

3. Dafík učiněním své Registrace Dafíka uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uzavření Smlouvy, pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Dafíkovi.

4. Dafík je povinen uvést své osobní údaje správně a pravdivě. Jestliže se jakýkoli osobní údaj Dafíka změní, je Dafík povinen o této změně informovat Dafík.cz bez zbytečného odkladu, pokud by změna v osobních údajích Dafíka mohla způsobit, že Dafík.cz nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

5. Dafík.cz může zpracováním osobních údajů Dafíka pověřit třetí osoby, jakožto zpracovatele, jejichž seznam je uveden na: www.dafik.cz. Jiným subjektům Dafík.cz předá osobní údaje Dafíka pouze s jeho předchozím souhlasem. Předchozí souhlas Dafíka se nevyžaduje, předá-li Dafík.cz osobní údaje Dafíka jinému subjektu zajišťujícímu plnění Služeb Dafík.cz.

6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dafík může svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů udělený ve smyslu odstavce 2. a 3. tohoto článku těchto obchodních podmínek kdykoli odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Dafík zaslat prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu: info@dafik.cz.

7. Dafík.cz může zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu Dafíka, jestliže je jejich zpracování nezbytné pro plnění Smlouvy nebo pro jednání o uzavření nebo změně Smlouvy uskutečněné na návrh Dafíka.

8. Osobní údaje Dafíka budou Dafík.cz zpracovány v elektronické podobě.

9. Osobní údaje Dafíka budou Dafík.cz uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu dvou let ode dne zrušení Registrace Dafíka.

10. Jestliže Dafík požádá Dafík.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Dafík.cz povinen sdělit mu tuto informaci bez zbytečného odkladu. Obsahem této informace je sdělení o:

a. účelu zpracování osobních údajů;

b. osobních údajích případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;

d. příjemci, případně kategoriích příjemců.

Dafík.cz je oprávněn požadovat po Dafíkovi přiměřenou úhradu za poskytnutí této informace, která odpovídá nákladům nezbytným na poskytnutí informace.

11. Jestliže Dafík zjistí nebo se domnívá, že Dafík.cz provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Dafíka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a. požádat Dafík.cz o vysvětlení,

b. požadovat, aby Dafík.cz odstranil takto vzniklý stav, zejména, aby blokoval osobní údaje Dafíka, provedl jejich opravu, doplnění nebo likvidaci.

Je-li tato žádost Dafíka shledána oprávněnou, Dafík.cz odstraní závadný stav neprodleně.

12. Dafík je rovněž oprávněn podat podnět či stížnost na porušení povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů přímo k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

XIV. KONTAKTNÍ ÚDAJE DAFÍK.CZ

1. Kontaktními údaji Dafík.cz jsou:

a. doručovací adresa: Francouzská 907/17, Brno, PSČ: 602 00

b. adresa elektronické pošty: info@dafik.cz

c. telefonní číslo: +420 776 698 939

 

XV. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Dafík bere na vědomí, že veškeré skutečnosti uvedené v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě či spojené s těmito Obchodními podmínkami nebo Smlouvou, či skutečnosti, informace nebo know-how, které se Dafík od Dafík.cz dozví v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy a které nejsou běžně dostupné, ať už jsou poskytnuty v písemné, ústní či jiné formě, se považují, pokud odpovídají podmínkám uvedeným v § 504 OZ, za obchodní tajemství Dafík.cz a pokud těmto podmínkám neodpovídají, potom se považují ve vztahu k Dafíkovi za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 OZ (dále jako „Důvěrné informace“), a to s veškerými právními důsledky s tím spojenými a plnou právní ochranou, kterou tyto údaje požívají.

2. Důvěrné informace jsou Dafík.cz Dafíkovi poskytnuty a mohou být Dafíkem použity výhradně za účelem plnění povinností Dafíka dle Smlouvy a vzájemné obchodní spolupráce Smluvních stran v této souvislosti. K jinému účelu smí být použity jen s předchozím písemným souhlasem Dafík.cz.

3. Dafík je povinen:

a. s důvěrnými informacemi nakládat přísně důvěrně, nejvyšším možným způsobem je chránit, zdržet se jejich sdělení, zpřístupnění nebo využití pro sebe nebo pro jiný subjekt, ať již půjde o subjekt v konkurenčním postavení vůči Dafík.cz či jinou osobu, a to jak po dobu trvání Smlouvy, tak po jejím skončení, a zachovávat je v tajnosti, pokud k jejich uveřejnění nebude mít písemný souhlas Dafík.cz;

b. důvěrné informace používat pouze za účelem uvedeným v odstavci 2 tohoto článku těchto Obchodních podmínek, případně k jinému účelu s předchozím písemným souhlasem Dafík.cz.

 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li Smlouva uzavřená mezi Dafík.cz a Dafíkem, resp. tyto Obchodní podmínky, jinak, řídí se právní vztahy mezi Dafík.cz a Dafíkem právními předpisy ČR, zejména OZ.

2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy uzavřené mezi Dafík.cz a Dafíkem, resp. jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek, stane nebo bude určeno jako neplatné či nevynutitelné, pak taková neplatnost či nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy, resp. těchto Obchodních podmínek. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu nahradí neplatné či nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným ustanovením tak, aby se dosáhlo v maximální možné míře, dovolené právními předpisy, stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

3. Dafík.cz je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, provádí živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

4. Dozor nad dodržováním dalších povinností stanovených platnými právními předpisy provádí Česká obchodní inspekce.

5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2015.

6. Dafík.cz je oprávněn znění těchto Obchodních podmínek měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.